Епидемията от COVID-19 доведе до негативни последици за малкия и среден бизнес. Очакванията на международните експерти са, че заради пандемията икономическите последици ще надхвърлят негативните ефекти на финансовата криза от 2008 г. За да ограничи последиците на кризата върху дейността си, “БРАВОПАНЕЛ” ЕООД осъществява проект с рег.номер: BG16RFOP002-2.073-2252-C01 – „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът е одобрен по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Основната цел е постигане на положителен ефект за дейността на предприятието и стабилност на работните места, чрез осигуряване на допълнителни парични средства за покриване на определени оперативни разходи.Дейността на проекта включва следните разходи:-разходи за външни услуги и по-конкретно наем на помещения.Обща стойност на проекта е: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в запазване на дейността и текущите работни места в предприятието, чрез осигуряване с публичен ресурс за покриването на наема на помещения. Така ще се допринесе за спестяване на средства за работни заплати и други оперативни разходи. В резултат от изпълнението на проекта се очаква предприятието да продължи дейността си най-малко 3 месеца след приключване на проекта.